Legend Hill Golf Resort The Natural Choice

BRG Legend Hill Golf Resort
Sân Golf twin green đầu tiên do Nicklaus Design thiết kế
tại Việt Nam và Châu Á

.
Tìm kiếm:
BRG Legend Hill Golf Resort
Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.
Tel:(+84 24) 32959 259   Fax:(+84 24) 32959 258   Email: booking@brglegendhillgolf.vn   Website: brglegendhillgolf.vn
BRG Legend Hill Golf Resort © 2012-2019 All rights reserved